برگزیده

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ - ۱۳:۵۳

مشهد قطب نمایشنامه نویسی ایران است

گفتگو با علی حاتمی نژاد، نمایشنامه نویس مطرح مشهدی مشهدتئاتر- سرور هادیان: على حاتمــى نژاد، متولد ۱۳۵۹ و کارشناس ادبیات نمایشى از دانشکده هنر و معمارى تهران اســت . او درحا ل حاضربه عنوان مدرس نمایشنامه نویسى در دانشگاه علمى کاربردى، دانشگاه فرهنگ و هنر و کانون تئاتر دانشگاه فردوسى جهاد دانشگاهى(مشهد)مشــغول به کاراست و […]

مشهد قطب نمایشنامه نویسی ایران است

گفتگو با علی حاتمی نژاد، نمایشنامه نویس مطرح مشهدی

مشهدتئاتر- سرور هادیان: على حاتمــى نژاد، متولد ۱۳۵۹ و کارشناس ادبیات نمایشى از دانشکده هنر و معمارى تهران اســت . او درحا ل حاضربه عنوان مدرس نمایشنامه نویسى در دانشگاه علمى کاربردى، دانشگاه فرهنگ و هنر و کانون تئاتر دانشگاه فردوسى جهاد دانشگاهى(مشهد)مشــغول به کاراست و همچنین عضــو هیــأت مدیــره انجمن  هنرهاى نمایشى خراسان رضوى و بازخوانــى، بازبینــى و داورى جشنواره هاى مختلف تئاتر استان را در کارنامه هنرى خویش دارد.

او همچنین نمایش هایى چون  «اقیانوس آرام» ، «تب سرد روی پیشانى داغ»، «طبقــه همکف»، «بگذار گاهــى در حوالى خیالت پرسه بزنم»، «دویدن در شیب ملایم»، «بلیط های تک نفره»، «باد در هیاهوى عصرپاییز»، «سال هاى ســرد»، «من ایرجم پسر فریدون یا سه قطره خون روى بــرف» و «پوتین هــاى پایدار» رانویسندگى و کارگردانى کرده است.

او بارهــا درجشــنواره هاى معتبرملــى و بین المللى درخشــیده و همچنین در زمینه فیلمنامه نویســى نیز آثار فراوانى را به رشته تحریــر در آورده اســت. فیلمنامه هایى گاه مشترک و گاه به نویســندگى خود او چون «ســه نقطه»، «روى خط سبقت»، «قصه هاى مدرســه»، «به رنگ باران»، «تلخ و شیرین» و «فرشته» که توانست عنوان بهترین فیلمنامه را از جشنواره بین المللى فیلم یاس به دست آورد و همچنیــن ایــن فیلم در جشــنواره سینمایى اسپانیا راه یافت.

جایگاه ممتاز خراسان در نمایشنامه نویسى على حاتمى نژاد در خصوص جایگاه خراسان در نمایشنامه نویسى کشورمى گوید: از این خطه بزرگان نمایشــنامه نویسى چون رضا دانشــور، رضا صابرى و داود کیانیان را داریم و نسل هاى بعدى هم که به ما رسیده است.

من از رضا صابرى شــنیدم که دریک جایى تعریف مى کرد، یک زمانى تصمیم گرفتیم که خودمان بنویسیم و نگاه ما به نمایشنامه هاى تهرانــى و خارجى نباشــد و ایــن براى من ًدر ضمیریک خاطره جمعى اســت که اتفاقا ناخودآگاه ما، اکنون این حس وجود دارد. به هرحال نســل به نسل به این نتیجه رسیدیم  که خودمان نمایشنامه تولید کنیم و در حال حاضر این اتفاق هم افتاده است.

این نویســنده شهرمان مى افزاید: هرچند که در بخش هایى نباید ازاجراى نمایش خارجى غافل شویم، زیرا تئاتر، یک هنر و رسانه جهانى است و با اینکه اولویت بامتون بومى است، اما گاهى باید متون خارجى را هم کار کرد، چون تئاتردرمورد انسان است ومرزهاى جغرافیایى نمى تواند نگه دارنده و جداکننده باشد.

وى خاطرنشان مى کند: دغدغه انسان به واسطه فطرت مشترکى است که بین انسان ها وجود دارد.

وى درخصــوص دیــدگاه پایتخــت بــه هنرخراســان بخصوص نمایشــنامه نویسى نیز مى گوید: طى این ســال ها دوستانى که از تهران مى آیند، مدام مى گویند، آیین هاى بومــى خودتان را بنویســید که این حرف تا حدى درست اســت، زیرا اگریک متن داراى هویت است به واسطه آن چیزى است که در محدوده جغرافیایــى مى گذرد و این یکى از شاخص هاى مهم متون بزرگ نمایشى است.

وى مى افزایــد: اما این نبایــد به عنوان یک چمــاق روى سرنمایشــنامه نویس باشــد. مشــهد شهر بزرگ و مدرنى است و از طرفى کلانشــهرها دغدغه هاى مشــترک دارند و مشــهد هم ازاین قاعده مســتثنا نیست.ما مى توانیم درباره بومیت یک انسان مدرن که درشهرمان زندگى مى کند، بنویسیم .

وى در خصوص وضعیت نســل جدید و جوان نمایشنامه نویسى در شهرمان نیز تأکید مى کند: به یاد دارم ما چند جوانى بودیم که سواد نوشتن داشــتیم، اما خیلى زحمت کشیدیم و مبارزه کردیم. ماخیلى نمایشنامه خواندیم نه در یک مرجع رســمى، بلکه در خانه هاى خودمان و با دیدن فیلم و نمایش خودمان را پرورش دادیم.

نسل جدید کمى عجول است، البته در بینشان خوب استثناهایى هم وجود دارد و تعدادى واقعا مى نویسند، اما آنچه مسلم است، نسل جدید به  خواندن بیشتر نیاز دارند. با نسل جدیدى که کار

مى کنم، جرقه هاى امید بخشى پیدا مى شود، اما  نیاز دارند که پس از مطالعه، ذهن خود را نظم  دهند و به طور اختصاصى رســانه تئاتر را خوب بشناسند. به هر حال یک هنرمند تا تأثیر نگیرد، نمى تواند تأثیرگذار باشد و براى یک نمایشنامه نویس مطالعه روزانه جزو اصول اصلى است.

حاتمى نژاد زیاد خوانــدن را یکى از راه هاى  خوب نوشــتن اعــلام مى کنــد و مى افزاید: با زیاد خواندن است که نویسنده مى تواند به درک و تحلیل صحیح جامعه برســد. شاید مردم دراوقــات فراغت کتــاب بخوانند، اما یک نویسنده یا نمایشنامه نویس جزو کار و وظایف او محسوب مى شود و اگر نسل جدید به این اتفاق متمرکز بشوند، به طور قطع نسل  موفقى مى شوند.

منبع گفتگو: روزنامه قدس”خراسان”


برچسب ها :
دسته بندی : تازه ترین ها , گفتگو
ارسال دیدگاه